Top 10 goedkope universiteiten in Australië voor internationale studenten in 2023 | TC Globaal (2023)

Bevoorrechte en vertrouwelijke

Gebruiksvoorwaarden | 24 augustus 2021

DE CHOPRAS GLOBAL HOLDINGS PTE LTD ("TC GLOBAL")
LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DE DOOR TC GLOBAL AANGEBODEN DIENSTEN GEBRUIKT. DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN VORMEN DE WETTELIJK BINDENDE VOORWAARDEN VOOR UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE OPhttps://tcglobal.com ("DE SITE")EN DE DIENSTEN, FUNCTIES, INHOUD, TOEPASSINGEN OF WIDGETS AANGEBODEN DOOR TC GLOBAL("DIENST").

Voor de doeleinden van deze Gebruiksvoorwaarden,"TC Globaal"wordt geacht The Chopras Global Holdings Pte Ltd en/of haar gelieerde ondernemingen te omvatten.

Aanvaarding van voorwaarden

Door u op welke manier dan ook te registreren voor en/of gebruik te maken van de Service, inclusief maar niet beperkt tot het bezoeken van of browsen op de Site, gaat u akkoord met alle voorwaarden en bepalingen die hierin zijn opgenomen("Gebruiksvoorwaarden")en alle andere bedrijfsregels, beleidslijnen en procedures die van tijd tot tijd door TC Global op de Site kunnen worden gepubliceerd, die elk door middel van verwijzing zijn opgenomen en die elk van tijd tot tijd door TC Global kunnen worden bijgewerkt zonder kennisgeving aan u in in overeenstemming met de voorwaarden uiteengezet in het gedeelte "Wijziging van de gebruiksvoorwaarden" hieronder. Bovendien kunnen sommige services die via de Service worden aangeboden, onderhevig zijn aan aanvullende voorwaarden die van tijd tot tijd door TC Global worden gespecificeerd; uw gebruik van dergelijke diensten is onderworpen aan die aanvullende voorwaarden, die door deze verwijzing in deze Gebruiksvoorwaarden zijn opgenomen. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de service, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die bijdragen leveren aan inhoud, informatie en andere materialen of services op de site, individuele gebruikers van de service, locaties die toegang hebben tot de service en gebruikers die een pagina op de Service hebben.

Toegang

Onder voorbehoud van deze Gebruiksvoorwaarden kan TC Global aanbieden om de Diensten, zoals vollediger beschreven op de Site, en die door u zijn geselecteerd, uitsluitend voor uw eigen gebruik te leveren, en niet voor het gebruik of voordeel van een derde partij. Diensten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, alle diensten die TC Global voor u uitvoert, alle toepassingen of widgets die door TC Global worden aangeboden en die u downloadt van de Site of, onderhevig aan de voorwaarden uiteengezet in het gedeelte "Sites en diensten van derden". hieronder, van externe applicatiewinkels (bijv. App Store, Play Store of Google Apps Marketplace) geautoriseerd door TC Global, evenals het aanbieden van materialen die worden weergegeven of uitgevoerd op of via de Services (inclusief inhoud (zoals hieronder gedefinieerd)) .

Registratie en geschiktheid

U moet zich alleen bij TC Global registreren om door de Site te bladeren, Inhoud te bekijken en toegang te krijgen tot de Diensten en u verklaart, garandeert en komt overeen dat u TC Global nauwkeurige en volledige registratie-informatie verstrekt (inclusief maar niet beperkt tot een gebruikersnaam("Gebruikersnaam"), e-mailadres en/of mobiel telefoonnummer en een wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Service) en om uw registratie-informatie juist en up-to-date te houden. Als u dit niet doet, vormt dit een schending van deze gebruiksvoorwaarden, wat kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw TC Global-account. We raden aan, maar vereisen niet, dat u uw eigen naam als gebruikersnaam gebruikt, zodat uw contacten u gemakkelijker kunnen herkennen. Je zal niet:

 • Maak een account aan voor iemand anders dan uzelf zonder toestemming van die persoon.
 • Gebruik een gebruikersnaam die de naam is van een andere persoon met de bedoeling zich voor te doen als die persoon.
 • Gebruik zonder de juiste toestemming een gebruikersnaam of TC Global-account waarop de rechten van een andere persoon dan u van toepassing zijn.
 • Gebruik een gebruikersnaam die een naam is die anderszins beledigend, vulgair of obsceen of anderszins onwettig is.

TC Global behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de registratie van een gebruikersnaam te weigeren of deze te annuleren. U bent als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor activiteiten die plaatsvinden op uw account en u bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw TC Global-wachtwoord. U mag nooit het account van een andere gebruiker gebruiken zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van die andere gebruiker. U zult TC Global onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw account of andere accountgerelateerde beveiligingsinbreuken waarvan u op de hoogte bent.

U verklaart en garandeert dat als u een individu bent, u de wettelijke leeftijd heeft om een ​​bindend contract aan te gaan, of dat als u zich registreert namens een entiteit of een minderjarige, u wettelijk bevoegd bent om de entiteit aan te gaan en te binden. of uzelf (als wettelijke voogd van de minderjarige) aan deze Gebruiksvoorwaarden en registreer u voor de Service. De Service is niet beschikbaar voor personen die jonger zijn dan 10 jaar. TC Global kan naar eigen goeddunken weigeren om de Service aan een persoon of entiteit aan te bieden en de geschiktheidscriteria op elk moment wijzigen.

U bent als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat deze Gebruiksvoorwaarden in overeenstemming zijn met alle wetten, regels en voorschriften die op u van toepassing zijn en het recht op toegang tot de Service wordt ingetrokken wanneer deze Gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de Service verboden is en, in dergelijke omstandigheden , stemt u ermee in de Site of Services op geen enkele manier te gebruiken of te openen.

Als u een mobiel apparaat gebruikt, houd er dan rekening mee dat de normale tarieven en kosten van uw provider, zoals sms- en datakosten, nog steeds van toepassing zijn. In het geval dat u uw mobiele telefoonnummer wijzigt of deactiveert, stemt u ermee in dat u uw accountgegevens op de Services binnen 48 uur bijwerkt om ervoor te zorgen dat uw berichten niet worden verzonden naar de persoon die uw oude nummer verwerft.

Inhoud

Alle inhoud, of deze nu openbaar is gepost of privé is verzonden, valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de persoon die dergelijke inhoud heeft gemaakt. TC Global kan de authenticiteit van enige inhoud of gegevens die gebruikers over zichzelf verstrekken niet garanderen. U erkent dat alle inhoud waartoe u toegang hebt verkregen met behulp van de Service op eigen risico is en dat u als enige verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor enige schade of verlies voor u of een andere partij die hieruit voortvloeit. Voor de toepassing van deze Gebruiksvoorwaarden omvat de term "Inhoud", zonder beperking, alle locatie-informatie, videoclips, audioclips, reacties, informatie, gegevens, tekst, foto's, software, scripts, afbeeldingen en interactieve functies die zijn gegenereerd, geleverd , of anderszins toegankelijk gemaakt door TC Global op of via de Dienst. Content die is toegevoegd, gemaakt, geüpload, ingediend, gedistribueerd, gepost of anderszins verkregen via de Service door gebruikers, inclusief Content die aan de Service is toegevoegd in verband met gebruikers die hun accounts koppelen aan websites en services van derden, wordt gezamenlijk aangeduid als,"Gebruikersinzendingen".

TC wereldwijde inhoud

De Service bevat Inhoud die specifiek door TC Global of haar partners wordt geleverd en dergelijke Inhoud wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, patenten, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten en wetten, voor zover van toepassing. U dient zich te houden aan alle auteursrechtvermeldingen, informatie en beperkingen die zijn opgenomen in alle Inhoud waartoe u toegang krijgt via de Service en deze te handhaven.

Onder voorbehoud van deze gebruiksvoorwaarden verleent TC Global elke gebruiker van de site en/of dienst een wereldwijde, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare en niet-overdraagbare licentie om de inhoud te gebruiken, te wijzigen en te reproduceren, uitsluitend voor persoonlijke, niet- commercieel gebruik. Gebruik, reproductie, wijziging, distributie of opslag van enige inhoud voor ander dan persoonlijk, niet-commercieel gebruik is uitdrukkelijk verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TC Global, of van de auteursrechthouder die wordt vermeld in de auteursrechtvermelding van dergelijke inhoud, indien van toepassing. U mag Inhoud niet verkopen, in licentie geven, verhuren of anderszins gebruiken of exploiteren voor commercieel gebruik (al dan niet met winstoogmerk) of op een manier die inbreuk maakt op rechten van derden.

Inzendingen van gebruikers

We kunnen uw Gebruikersinzendingen op een aantal verschillende manieren gebruiken in verband met de Site, Service en de activiteiten van TC Global, zoals TC Global naar eigen goeddunken kan bepalen, inclusief maar niet beperkt tot, openbaar weergeven, opnieuw formatteren, opnemen in marketing materialen, advertenties en andere werken, er afgeleide werken van maken, deze promoten, verspreiden en andere gebruikers toestaan ​​hetzelfde te doen in verband met hun eigen websites, mediaplatforms en applicaties("Media van derden"). Door Gebruikersinzendingen op de Site of anderszins via de Service in te dienen, verleent u TC Global hierbij een wereldwijde, niet-exclusieve, royalty-vrije, volledig betaalde, sublicentieerbare en overdraagbare licentie voor het gebruiken, kopiëren, bewerken, wijzigen, reproduceren , distribueren, afgeleide werken voorbereiden, weergeven, uitvoeren en anderszins volledig exploiteren van de Gebruikersinzendingen in verband met de Site, de Service en de activiteiten van TC Global (en zijn opvolgers en rechtverkrijgenden), inclusief maar niet beperkt tot het promoten en herdistribueren van een deel of alle van de Site (en afgeleide werken daarvan) of de Service in alle media-indelingen en via alle mediakanalen (inclusief, zonder beperking, websites en feeds van derden). U verleent hierbij ook elke gebruiker van de site en/of de service, inclusief media van derden, een niet-exclusieve licentie voor toegang tot uw gebruikersinzendingen via de site en de service, en voor het gebruiken, bewerken, wijzigen, reproduceren, distribueren, afgeleide werken voorbereiden, weergeven en uitvoeren van dergelijke Gebruikersinzendingen in verband met hun gebruik van de Site, Service en Media van Derden. Voor alle duidelijkheid: de voorgaande licentieverlening aan TC Global heeft geen invloed op uw andere eigendoms- of licentierechten in uw Gebruikersinzending(en), inclusief het recht om aanvullende licenties te verlenen op het materiaal in uw Gebruikersinzending(en), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met TC Global.

U verklaart en garandeert dat u alle rechten hebt om ons een dergelijke licentie te verlenen zonder inbreuk op of schending van rechten van derden, inclusief maar niet beperkt tot privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, contractrechten of enig ander intellectueel eigendom of eigendomsrechten.

U begrijpt dat alle informatie die openbaar wordt gepost of privé wordt verzonden via de Site, uitsluitend de verantwoordelijkheid is van de persoon van wie dergelijke inhoud afkomstig is; dat TC Global niet aansprakelijk is voor eventuele fouten of weglatingen in Inhoud; en dat TC Global de identiteit niet kan garanderen van andere gebruikers met wie u tijdens het gebruik van de Service communiceert.

U dient zich ervan bewust te zijn dat de meningen die worden geuit in de inhoud van gebruikersinzendingen alleen van hen zijn en niet de mening van TC Global weerspiegelen. TC Global is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die wordt verstrekt in inzendingen van gebruikers of met betrekking tot opmerkingen die worden geplaatst.

U dient er rekening mee te houden dat de omstandigheden veranderen en dat informatie die op het moment van plaatsing correct was, dat niet noodzakelijkerwijs zo zal blijven.

Wanneer u uw Gebruikersinzendingen verwijdert, worden ze van de Service verwijderd. U begrijpt echter dat alle verwijderde Gebruikersinzendingen gedurende een redelijke periode in reservekopieën kunnen blijven staan ​​(maar na verwijdering niet met anderen zullen worden gedeeld) of bij gebruikers kunnen blijven die uw Gebruikersinzendingen eerder hebben geopend of gedownload.

Regels en Gedrag

Als gebruiksvoorwaarde belooft u de Service niet te gebruiken voor enig doel dat verboden is door deze Gebruiksvoorwaarden. U bent verantwoordelijk voor al uw activiteiten in verband met de Service.

Bovendien dient u zich te houden aan alle toepasselijke lokale, staats-, nationale en internationale wet- en regelgeving en, als u een bedrijf vertegenwoordigt, alle reclame-, marketing-, privacy- of andere zelfregulerende code(s) die van toepassing zijn op uw branche.

Bij wijze van voorbeeld, en niet als beperking, is het u niet toegestaan ​​(en staat u derden niet toe) om (a) enige actie te ondernemen of (b) enige Inhoud op of via de Service, inclusief maar niet beperkt tot inzendingen van gebruikers, die:

 • eigendom is van een andere persoon en waarop de gebruiker geen enkel recht heeft;
 • lasterlijk, obsceen, pornografisch of pedofiel is, inbreuk maakt op andermans privacy, inclusief lichamelijke privacy, beledigend of intimiderend is op basis van geslacht, lasterlijk, raciaal of etnisch verwerpelijk is, verband houdt met of aanmoedigt tot witwassen of gokken, of anderszins in strijd is met of in strijd is met de geldende wetten;
 • schadelijk is voor een minderjarige;
 • inbreuk maakt op patenten, handelsmerken, auteursrechten of andere eigendomsrechten;
 • enige wet overtreedt die momenteel van kracht is;
 • de geadresseerde bedriegt of misleidt over de oorsprong van het bericht of bewust en opzettelijk informatie communiceert die overduidelijk onjuist of misleidend van aard is, maar redelijkerwijs als een feit kan worden opgevat;
 • zich voordoet als een andere persoon;
 • bedreigt de eenheid, integriteit, defensie, veiligheid of soevereiniteit van India, vriendschappelijke betrekkingen met buitenlandse staten of de openbare orde, of zet aan tot het plegen van een waarneembare overtreding of verhindert onderzoek naar een overtreding of beledigt een andere natie;
 • bevat een softwarevirus of een andere computercode, bestand of programma dat is ontworpen om de functionaliteit van een computerbron te onderbreken, te vernietigen of te beperken;
 • is overduidelijk vals en onwaar, en is geschreven of gepubliceerd in welke vorm dan ook, met de bedoeling om een ​​persoon, entiteit of instantie te misleiden of lastig te vallen voor financieel gewin of om enig letsel toe te brengen aan een persoon.

Bovendien stemt u ermee in om niet:

 1. contact op te nemen met iemand die heeft gevraagd om niet te worden gecontacteerd, of met iemand ongevraagd contact opneemt voor commerciële doeleinden, in het bijzonder contact opnemen met een gebruiker om een ​​advertentie op een website van een derde partij te plaatsen of een advertentie plaatsen namens een dergelijke gebruiker; of om iemand te "stalken" of anderszins lastig te vallen;
 2. lasterlijke of lasterlijke opmerkingen of berichten naar of tegen wie dan ook maken;
 3. persoonlijke gegevens verzamelen over andere gebruikers of entiteiten voor commerciële of onwettige doeleinden;
 4. geautomatiseerde middelen gebruiken, waaronder spiders, robots, crawlers, tools voor datamining en dergelijke om gegevens van de site te downloaden of te schrapen, met uitzondering van internetzoekmachines (bijv. Google) en niet-commerciële openbare archieven (bijv. archive.org) die voldoen aan ons robots.txt-bestand;
 5. Inhoud plaatsen die buiten het lokale gebied is of niet relevant is voor het lokale gebied, herhaaldelijk dezelfde of vergelijkbare inhoud plaatsen, of anderszins onredelijke of onevenredig grote belasting opleggen aan onze servers en andere infrastructuur;
 6. proberen om ongeoorloofde toegang te krijgen tot computersystemen die eigendom zijn van of worden beheerd door TC Global of om activiteiten uit te voeren die de service of de site verstoren, de kwaliteit ervan verminderen, de prestaties ervan verstoren of de functionaliteit ervan aantasten.
 7. geen geautomatiseerd apparaat of software gebruiken waarmee automatische berichten op TC Global kunnen worden geplaatst zonder menselijke tussenkomst of auteurschap (een"geautomatiseerd detacheringsapparaat"), inclusief maar niet beperkt tot het gebruik van een dergelijk geautomatiseerd berichtapparaat in verband met bulkberichten, of voor het automatisch indienen van berichten op bepaalde tijden of intervallen; of
 8. Alle inhoud die door u is geüpload, is onderworpen aan relevante wetten en kan worden uitgeschakeld, of kan worden onderworpen aan onderzoek onder toepasselijke wetten. Bovendien, als wordt vastgesteld dat u de wet- en regelgeving, deze voorwaarden of het privacybeleid van de Site niet naleeft, kunnen we uw account beëindigen/uw toegang tot de Site blokkeren en behouden we ons het recht voor om alle niet- -compatibele inhoud die door u is geüpload.

TC Global garandeert niet dat Inhoud of Gebruikersinzendingen (zoals hierboven gedefinieerd) beschikbaar zullen worden gesteld op de Site of via de Service. TC Global is niet verplicht om de site, service, inhoud of gebruikersinzendingen te controleren. TC Global behoudt zich echter het recht voor om (i) inhoud naar eigen goeddunken te verwijderen, op te schorten, te bewerken of aan te passen, inclusief maar niet beperkt tot inzendingen van gebruikers op elk moment, zonder kennisgeving aan u en om welke reden dan ook (inclusief maar niet beperkt tot , na ontvangst van claims of beschuldigingen van derden of autoriteiten met betrekking tot dergelijke inhoud of als TC Global vreest dat u deze gebruiksvoorwaarden hebt geschonden), of zonder enige reden en (ii) om enige inhoud te verwijderen, op te schorten of te blokkeren Gebruikersinzendingen van de Service. TC Global behoudt zich ook het recht voor om alle informatie te openen, te lezen, te bewaren en openbaar te maken als TC Global redelijkerwijs van mening is dat dit noodzakelijk is om (i) te voldoen aan toepasselijke wetten, voorschriften, juridische procedures of overheidsverzoeken, (ii) deze Gebruiksvoorwaarden af ​​te dwingen, inclusief onderzoek naar mogelijke schendingen hiervan, (iii) fraude, beveiligings- of technische problemen opsporen, voorkomen of anderszins aanpakken, (iv) reageren op verzoeken om gebruikersondersteuning, of (v) de rechten, eigendommen of veiligheid van TC Global, zijn gebruikers beschermen en het publiek.

Technische Storingen

Het is mogelijk dat u te maken krijgt met storingen, inclusief maar niet beperkt tot fouten, verbroken verbindingen of storingen in de communicatie in de internetdiensten, software of hardware die u hebt gebruikt om gebruik te maken van onze Service. TC Global is niet verantwoordelijk voor dergelijke factoren in de verstoring of onderbreking van de Service en u neemt de volledige verantwoordelijkheid met volledige kennis van zaken voor elk risico van verlies of schade veroorzaakt door onderbreking van services om dergelijke redenen.

Advertenties, sites van derden en services

Sommige van de TC Global Services worden ondersteund door advertentie-inkomsten en kunnen advertenties, promoties en links naar websites van derden weergeven. U stemt er hierbij mee in dat TC Global dergelijke advertenties en promoties mag plaatsen op de TC Global-diensten of op, over of in samenhang met uw Inhoud. De manier, modus en omvang van dergelijke advertenties en promoties kunnen zonder specifieke kennisgeving aan u worden gewijzigd.

De Service kan u toestaan ​​om naar andere websites, services of bronnen op internet te linken, en andere websites, services of bronnen kunnen links naar de Site bevatten. Wanneer u websites van derden bezoekt, doet u dit op eigen risico. Deze andere websites staan ​​niet onder de controle van TC Global en u erkent dat TC Global niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor de inhoud, functies, nauwkeurigheid, wettigheid, geschiktheid of enig ander aspect van dergelijke websites of bronnen. Het opnemen van een dergelijke link impliceert geen goedkeuring door TC Global of enige associatie met zijn operators. U erkent verder en stemt ermee in dat TC Global niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via een dergelijke website of bron.

Beëindiging

TC Global kan uw toegang tot alle of een deel van de Service op elk moment beëindigen, met of zonder reden, met of zonder kennisgeving, met onmiddellijke ingang, wat kan leiden tot verbeurdverklaring en vernietiging van alle informatie die verband houdt met uw lidmaatschap. Als u uw account wilt beëindigen, kunt u dit doen door contact met ons op te nemen viahallo@tcglobal.comtotdat we de procedure op de website en apps ontwikkelen. Eventuele vergoedingen die hieronder zijn betaald, worden niet gerestitueerd. Alle bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden die vanwege hun aard na beëindiging van kracht zouden moeten blijven, blijven na beëindiging van kracht, met inbegrip van maar niet beperkt tot eigendomsbepalingen, garantiedisclaimers, vrijwaring en beperkingen van aansprakelijkheid.

Garantieverklaring

Behalve voor zover vereist door de wet, heeft TC Global geen speciale relatie met of fiduciaire plicht jegens u. U erkent dat TC Global geen controle heeft over, en niet verplicht is actie te ondernemen met betrekking tot: welke gebruikers toegang krijgen tot de Service; tot welke Inhoud u toegang hebt via de Dienst; welke effecten de inhoud op u kan hebben; hoe u de Inhoud mag interpreteren of gebruiken; of welke acties u kunt ondernemen als gevolg van blootstelling aan de inhoud.

U vrijwaart TC Global van alle aansprakelijkheid voor het al dan niet verkrijgen van Inhoud via de Service. De Service kan informatie bevatten of u doorverwijzen naar websites die informatie bevatten die sommige mensen aanstootgevend of ongepast vinden. TC Global geeft geen verklaringen met betrekking tot Inhoud die is opgenomen in of toegankelijk is via de Service, en TC Global is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juistheid, naleving van auteursrechten, wettigheid of fatsoen van materiaal dat is opgenomen in of toegankelijk is via de Service en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vorderingen, verliezen of schade van derden.

U ontslaat ons van alle aansprakelijkheid met betrekking tot uw connecties en relaties met andere gebruikers. U begrijpt dat we op geen enkele manier gebruikers screenen, noch vragen we naar de achtergronden van gebruikers, noch proberen we hun achtergronden of verklaringen te verifiëren. We geven geen verklaringen of garanties met betrekking tot het gedrag van gebruikers of de waarheidsgetrouwheid van enige informatie die gebruikers verstrekken. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor welke schade dan ook, hetzij direct, indirect, algemeen, speciaal, compenserend, gevolgschade en/of incidenteel, voortvloeiend uit of verband houdend met het gedrag van u of iemand anders in verband met de Services, inclusief , zonder beperking, lichamelijk letsel, emotioneel leed en enige schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit communicatie of ontmoetingen met gebruikers of personen die u anderszins via de Services ontmoet. Als zodanig stemt u ermee in om redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen en de grootst mogelijke persoonlijke zorg te betrachten bij alle interacties met een persoon waarmee u via de Service in contact komt,
vooral als u besluit dergelijke personen persoonlijk te ontmoeten. U mag bijvoorbeeld onder geen enkele omstandigheid uw financiële gegevens (bijv. creditcard- of bankrekeningnummers) aan andere personen verstrekken.

DE SITE, SERVICE EN INHOUD WORDEN GELEVERD "AS IS", "ZOALS BESCHIKBAAR" EN WORDEN GELEVERD ZONDER ENIGE VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN EIGENDOM, NIET-INBREUK, VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN ALLE GARANTIES IMPLICIET DOOR ENIGE PRESTATIE- OF HANDELSVERKEER, DIE ALLE UITDRUKKELIJK WORDEN AFGEWEZEN, BEHALVE VOOR ZOVER WETTELIJK VEREIST.

TC GLOBAL EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, TEAM, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AGENTEN, VERTEGENWOORDIGERS, LEVERANCIERS, PARTNERS EN CONTENT PROVIDERS GARANDEREN NIET DAT: (A) DE SERVICE VEILIG OF BESCHIKBAAR ZAL ZIJN OP EEN BEPAALD TIJDSTIP OF EEN BEPAALDE LOCATIE; (B) EVENTUELE DEFECTEN OF FOUTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD; (C) ALLE INHOUD OF SOFTWARE DIE BESCHIKBAAR IS OP OF VIA DE SERVICE VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN; OF (D) DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DE DIENST VOLDOEN AAN UW VEREISTEN. UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE, SERVICE EN INHOUD IS UITSLUITEND OP EIGEN RISICO. IN SOMMIGE STATEN/LANDEN ZIJN BEPERKINGEN OP IMPLICIETE GARANTIES NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

Vrijwaring

U zult TC Global, zijn gelieerde ondernemingen en al zijn en zijn gelieerde werknemers, aannemers, directeuren, leveranciers en vertegenwoordigers verdedigen, vrijwaren en vrijwaren van alle verliezen, kosten, acties, claims, schade, uitgaven (inclusief redelijke juridische kosten) of aansprakelijkheden, die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik of misbruik van, of toegang tot, de Site, Service, Inhoud of anderszins van uw Gebruikersinzendingen, schending van deze Gebruiksvoorwaarden, of schending door u of een derde partij die de uw account, van enig intellectueel eigendomsrecht of ander recht van een persoon of entiteit (behalve voor zover een bevoegde rechtbank oordeelt dat een dergelijke claim is ontstaan ​​als gevolg van een handeling of nalatigheid van TC Global). TC Global behoudt zich het recht voor om de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak die anderszins onderhevig is aan vrijwaring door u, in welk geval u TC Global zult helpen en samenwerken bij het doen gelden van alle beschikbare verdedigingen.

Beperking van aansprakelijkheid

ALLE AANSPRAKELIJKHEID VAN TC GLOBAL, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AGENTEN, VERTEGENWOORDIGERS, PARTNERS, LEVERANCIERS OF CONTENT PROVIDERS, OP WELKE WIJZE DAN OOK VOORTVLOEIEND VOOR ENIG VERLIES DAT ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DE SITE, SERVICE, CONTENT OF INVOERINGEN VAN GEBRUIKERS IS GENOMEN, IS UITDRUKKELIJK UITGESLOTEN VOOR DE VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, BEHALVE DAT, INDIEN EEN RECHTBAAR VAN BEVOEGDE JURISDICTIE BEPAALT DAT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN TC GLOBAL, HAAR DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AGENTEN, VERTEGENWOORDIGERS, PARTNERS, LEVERANCIERS OF CONTENT PROVIDERS (INDIEN VAN TOEPASSING) IS VOORGEKOMEN, HET TOTAAL VAN DERGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID ZAL ZIJN IN TOTAAL BEPERKT ZIJN TOT DE WAARDE VAN DE SERVICES VAN TC GLOBAL DIE DOOR DE GEBRUIKER GEDURENDE 12 MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE INDIENING VAN EEN CLAIM BESCHIKBAAR ZIJN.

VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZIJN TC GLOBAL, NOCH HAAR DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AGENTEN, VERTEGENWOORDIGERS, PARTNERS, LEVERANCIERS OF CONTENT PROVIDERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK OP GROND VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, NALATIGHEID OF ENIGE ANDERE WETTELIJKE OF BILLIJKE THEORIE OF ANDERSZINS (EN OF TC GLOBAL, HAAR DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AGENTEN, VERTEGENWOORDIGERS, PARTNERS, LEVERANCIERS OF CONTENT PROVIDERS VOORAF KENNIS HEBBEN VAN DE OMSTANDIGHEDEN DIE DE AANLEIDING HEBBEN GEMAAKT VAN DERGELIJKE VERLIES OF SCHADE) MET BETREKKING TOT DE SITE, SERVICE, CONTENT OF GEBRUIKERSINDIENINGEN VOOR:

 • INDIRECTE OF GEVOLGVERLIEZEN OF SCHADE;
 • VERLIES VAN WERKELIJKE OF VERWACHTE WINST;
 • VERLIES VAN INKOMSTEN;
 • VERLIES VAN GOODWILL;
 • VERLIES VAN GEGEVENS;
 • VERLIES VAN VERWACHTE BESPARINGEN;
 • VERSPILDE UITGAVEN; OF
 • KOSTEN VAN AANSCHAFFING VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN.

NIETS IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN WORDT BESCHOUWD OM UW AANSPRAKELIJKHEID UIT TE SLUITEN OF TE BEPERKEN MET BETREKKING TOT ENIGE VRIJWARING DIE U ONDER DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN GEEFT. DE TOEPASSELIJKE WETGEVING STAAT DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID OF INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE MOGELIJK NIET TOE, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS. IN DERGELIJKE GEVALLEN ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN TC GLOBAL BEPERKT ZIJN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WET.

Toepasselijk recht

Een gedrukte versie van deze Gebruiksvoorwaarden en van elke kennisgeving in elektronische vorm is toelaatbaar in gerechtelijke of administratieve procedures op basis van of in verband met deze Gebruiksvoorwaarden in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en documenten die oorspronkelijk gegenereerd en onderhouden in gedrukte vorm. U en TC Global komen overeen dat elke rechtsvordering die voortvloeit uit of verband houdt met de Service, moet beginnen binnen één (1) jaar nadat de oorzaak van de rechtsvordering is ontstaan; anders is een dergelijke rechtsvordering permanent uitgesloten.

Gebruiksvoorwaarden en alle andere beleidsregels die beschikbaar zijn op deze Service zullen worden geïnterpreteerd en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van India. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze gebruiksvoorwaarden en/of ander beleid dat beschikbaar is op deze app, inclusief vragen over het bestaan, de geldigheid of beëindiging ervan, zal worden verwezen naar en uiteindelijk worden opgelost door arbitrage die wordt beheerd door het Singapore International Arbitration Centre ("SIAC") in overeenstemming met de Arbitrageregels van het Singapore International Arbitration Centre ("SIAC-regels") die momenteel van kracht zijn, welke regels geacht worden te zijn opgenomen door middel van verwijzing in deze clausule. Het Tribunaal bestaat uit 3 arbiters. De zetel en plaats van arbitrage is Singapore en de taal van de procedure is Engels. Behoudens het voorgaande, hebben de rechtbanken van Singapore exclusieve jurisdictie over alle geschillen met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst.

Niettegenstaande het voorgaande, als er een geschil ontstaat met betrekking tot de geldigheid, reikwijdte, afdwingbaarheid, uitvinderschap, eigendom, inbreuk, schending of ongeoorloofd gebruik van enig octrooi, handelsmerk, auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht of enige niet-eigendomseigendom van en/of gecontroleerd door TC Global, al dan niet voortkomend uit de Gebruiksvoorwaarden, zal een dergelijk geschil (naar keuze van TC Global) niet worden onderworpen aan arbitrage en in plaats daarvan is het TC Global vrij om een ​​rechtszaak aan te spannen, inclusief maar niet beperkt tot een claim voor voorlopige voorzieningen, in een bevoegde rechtbank, in een land of andere jurisdictie waar dergelijke rechten van toepassing zijn.

Integratie en scheidbaarheid

Deze gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en TC Global met betrekking tot de service en het gebruik van de site, service, inhoud of gebruikersinzendingen, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige communicatie en voorstellen (mondeling, schriftelijk of elektronisch) tussen u en TC Global met betrekking tot de Site. Als een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden niet-afdwingbaar of ongeldig wordt bevonden, zal die bepaling worden beperkt of geëlimineerd tot het minimum dat nodig is, zodat deze Gebruiksvoorwaarden voor het overige volledig van kracht en afdwingbaar blijven. Het nalaten van een van de partijen om in enig opzicht enig recht uit te oefenen waarin hierin wordt voorzien, wordt niet beschouwd als een afstand van enige verdere rechten hieronder. Afstand doen van naleving in een bepaald geval betekent niet dat we in de toekomst afstand zullen doen van naleving. Opdat elke afstandsverklaring van naleving van deze Gebruiksvoorwaarden bindend is, moet TC Global u schriftelijk op de hoogte stellen van een dergelijke afstandsverklaring via een van zijn bevoegde vertegenwoordigers.

Wijziging van de gebruiksvoorwaarden

TC Global behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een van deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen of te vervangen, of de Service te wijzigen, op te schorten of stop te zetten (inclusief maar niet beperkt tot de beschikbaarheid van een functie, database of inhoud) op elk moment door een bericht op de Site te plaatsen of door u een bericht te sturen via de Service of via e-mail. TC Global kan ook beperkingen opleggen aan bepaalde functies en diensten of uw toegang tot delen of de gehele Dienst beperken zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Gebruiksvoorwaarden periodiek te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van de Service na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden betekent acceptatie van die wijzigingen. U wordt ook op de hoogte gebracht van eventuele wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden wanneer en wanneer deze van kracht worden, of ten minste eenmaal per jaar.

Andere bepalingen

Claims van inbreuk op het auteursrecht of handelsmerk

Claims van inbreuk op auteursrechten of handelsmerken moeten worden verzonden naar de aangewezen agent van TC Global. Als u denkt dat iemand inbreuk maakt op uw auteursrecht of handelsmerkrechten op de Site, kunt u dit aan ons melden door contact op te nemen met onze aangewezen agent ophallo@thechoprasglobal.commet een rapport met de volgende informatie:

 1. uw volledige contactgegevens (naam, postadres en telefoonnummer),
 2. een gedetailleerde beschrijving van de inhoud waarvan u beweert dat deze inbreuk maakt op uw auteursrecht of handelsmerk, samen met details over hoe deze inbreuk maakt op uw auteursrecht of handelsmerk,
 3. het webadres (URL) van de inbreukmakende inhoud,
 4. een verklaring dat u dit rapport te goeder trouw indient en dat alle verstrekte informatie juist is en dat u de eigenaar bent van het auteursrecht en/of handelsmerk in kwestie.

Voeg uw digitale handtekening of fysieke handtekening toe aan het rapport.

Binnen 36 uur na ontvangst van deze kennisgeving met de bovengenoemde details, zullen we het vermeend inbreukmakende materiaal voor het publiek verwijderen terwijl we de problemen beoordelen die in uw kennisgeving zijn geïdentificeerd.

Na voltooiing van de verwijderingsprocedure hierboven:

 • Als de klager erin slaagt om binnen 21 dagen na het indienen van de klacht een gerechtelijk bevel te verkrijgen van een bevoegde rechtbank, wordt het materiaal permanent verwijderd van de site en database van TC Global zodra TC Global een kopie van een dergelijk bevel ontvangt;
 • Als de klager er niet in slaagt om binnen 21 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de klager een gerechtelijk bevel te verkrijgen van een bevoegde rechtbank, zal het materiaal opnieuw beschikbaar worden gesteld voor het publiek.

Voordat u een melding van inbreuk indient, wilt u misschien een bericht sturen naar de persoon die de inhoud heeft geplaatst. Mogelijk kunt u het probleem oplossen zonder contact op te nemen met TC Global. Houd er rekening mee dat alleen de eigenaar van het auteursrecht/handelsmerk of zijn gemachtigde vertegenwoordiger een melding van inbreuk mag indienen. Als u denkt dat iets op de site inbreuk maakt op het auteursrecht/handelsmerk van iemand anders, kunt u de rechthebbende hiervan op de hoogte stellen.

Kennisgeving

TC Global kan kennisgeving doen door middel van een algemene kennisgeving op de Site / Dienst, kennisgeving binnen de mobiele applicatie op uw account, elektronische post naar uw e-mailadres in uw account, of door schriftelijke communicatie verzonden naar uw adres zoals uiteengezet in uw account . U kunt TC Global op de hoogte stellen door middel van een schriftelijke mededeling naar het e-mailadres van TC Global ophallo@tcglobal.comof fysiek adres opNr. 3, Shenton Way, #10-05/06, Shenton House, Singapore, 068805.

Algemeen

U mag deze Gebruiksvoorwaarden niet geheel of gedeeltelijk toewijzen of overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TC Global. U geeft hierbij uw goedkeuring aan TC Global om deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk toe te wijzen of over te dragen, inclusief aan: (i) een dochteronderneming of gelieerde onderneming; (ii) een verwerver van het eigen vermogen, bedrijf of activa van TC Global; of (iii) een opvolger door fusie. Er bestaat geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurrelatie tussen u, TC Global of een externe leverancier als gevolg van het contract tussen u en TC Global of het gebruik van de Services.

Indien een bepaling van deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk als onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, onder welke wet dan ook, wordt een dergelijke bepaling of een deel daarvan in die mate geacht geen deel uit te maken van deze Voorwaarden, maar de wettigheid, geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bepalingen in deze Voorwaarden blijft onaangetast. In dat geval zullen de partijen de onwettige, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling of een deel daarvan vervangen door een bepaling of een deel daarvan die wettig, geldig en afdwingbaar is en die, voor zover mogelijk, een gelijkaardig effect heeft als de onwettige, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling of een deel daarvan, gezien de inhoud en het doel van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp en vervangen en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten of toezeggingen met betrekking tot dit onderwerp. In deze Voorwaarden betekenen de woorden "inclusief" en "inclusief" "inclusief, maar niet beperkt tot".

Gemengd

TC Global is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van haar verplichtingen hieronder wanneer een dergelijk falen het gevolg is van een oorzaak buiten de redelijke controle van TC Global, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, mechanische, elektronische of communicatiestoringen of -degradatie (inclusief "lijnruis"-interferentie). Deze Gebruiksvoorwaarden zijn persoonlijk voor u en kunnen niet door u worden toegewezen, overgedragen of in sublicentie worden gegeven, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van TC Global. TC Global kan haar rechten en verplichtingen hieronder zonder toestemming toewijzen, overdragen of delegeren. Er komt geen agentschap, partnerschap, joint venture of arbeidsrelatie tot stand als gevolg van deze Gebruiksvoorwaarden en geen van beide partijen heeft enige bevoegdheid om de ander in enig opzicht te binden.

Tenzij anders vermeld in deze Gebruiksvoorwaarden, zullen alle kennisgevingen onder deze Gebruiksvoorwaarden schriftelijk zijn en worden geacht naar behoren te zijn gegeven bij ontvangst, indien persoonlijk afgeleverd of verzonden per aangetekende of aangetekende post, met ontvangstbewijs; wanneer de ontvangst elektronisch wordt bevestigd, indien verzonden per fax of e-mail; of de dag nadat het is verzonden, indien verzonden voor bezorging de volgende dag door een erkende koeriersdienst.

Contact

U kunt contact met ons opnemen op het volgende adres:

De Chopras Global Holdings PTE Ltd
Nr. 3, Shenton Way, #10-05/06, Shenton House, Singapore, 068805
Onze klachtenfunctionaris / knooppuntfunctionaris kan worden gecontacteerd op:
Zishan Siddiqui
Klachtenfunctionaris
De Chopras Global Holdings PTE Ltd
Nr. 3 Shenton Way
#10-05/06, Shenton-huis
Singapore, 068805
E-mail:zishans@thechoprasglobal.com

FAQs

Hoe duur is het om te studeren in Australië? ›

Als je wilt studeren in Australië, kost dat aardig wat geld: Voor een bacheloropleiding ben je tussen de 20.000 en 45.000 Australische Dollars per jaar kwijt. Een masteropleiding kost tussen de 25.000 en 50.000 Australische Dollars per jaar.

Hoeveel universiteiten in Australië? ›

Een tijdje studeren in Australië is de droom van velen. In Australië wordt geen onderscheid gemaakt tussen het wetenschappelijk onderwijs (WO) en het hoger beroepsonderwijs (HBO). Alle 44 universiteiten bieden zowel wetenschappelijke als beroepsgerichte programma's aan.

Wat is goedkoop in Australië? ›

Is Australië een duur of goedkoop land? De kosten van het leven in Australië zijn vergelijkbaar met die in Nederland. Verse groenten en fruit zijn prijzig, omdat die naar Australië geïmporteerd moeten worden. Het eten in restaurants en cafés is daarentegen weer goedkoper dan in Nederland.

Wat is er goedkoop in Australië? ›

Hier vind je een lijst met de gemiddelde kosten die je tijdens je verblijf in Australië zult hebben. Over het algemeen kun je stellen dat Australië qua levensstandaard en prijzen redelijk te vergelijken zijn met Nederland. Maar benzine, auto's, CD's en eten - met name vlees, fruit en groente - zijn goedkoper.

Wat kost een half jaar Australië? ›

Kosten backpacken Australië: conclusie
Per maandPer dag
Eten & drinken€465€15
Vervoer€579,90€18,70
Tours & activiteiten€391,50€12,65
Totaal€1.811,40€58,85
1 more row
Oct 19, 2021

Hoeveel geld nodig voor Australië? ›

Een realistisch dag budget voor Australië is 75 euro per persoon. Maak je een rondreis van drie weken door Australië, houd dan rekening met een budget van ongeveer €1575 euro per persoon.

Welke beroepen zijn gewild in Australië? ›

De meest gevraagde beroepen in deze sector zijn:
 • User interface en user experience designers.
 • Full-stack developers.
 • Software engineers.
Jan 17, 2023

Wat kost 1 maand Australië? ›

Totale kosten Australië: hoe duur is Australië?
CategorieTotale kosten per persoon in €Dagbudget per persoon in €
Benzinekosten€451,64 (totale prijs €903,27)€7,53 (totale dagbudget: €15,05)
Accommodaties€738,43€10,70
Eten en drinken€450,85€6,53
Excursies en bezienswaardigheden€755€10,94
5 more rows
Sep 14, 2019

Is het leven in Australië duur? ›

Het leven in Australië is gemiddeld 4,05% duurder dan in Nederland. En de huur in Australië is gemiddeld 2,38% hoger dan in Nederland. Verder is het lastig te zeggen hoeveel je maandelijks of wekelijks precies kwijt zult zijn, want dit is natuurlijk geheel afhankelijk van de locatie waar je gaat wonen in Australië.

Is Australië duurder dan Nederland? ›

Is Australië een duur land? De gemiddelde prijzen in Australië zijn hoger dan in Nederland. Als je je boodschappen doet in Australië moet je er 1.17 keer meer voor betalen dan in Nederland. De gemiddelde accommodatie kost in Australië bereik van: 43 EUR (71 AUD) in Hostel tot 106 EUR (175 AUD) in 3 sterren hotel.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jerrold Considine

Last Updated: 30/11/2023

Views: 6205

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jerrold Considine

Birthday: 1993-11-03

Address: Suite 447 3463 Marybelle Circles, New Marlin, AL 20765

Phone: +5816749283868

Job: Sales Executive

Hobby: Air sports, Sand art, Electronics, LARPing, Baseball, Book restoration, Puzzles

Introduction: My name is Jerrold Considine, I am a combative, cheerful, encouraging, happy, enthusiastic, funny, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.